Dzisiaj jest sobota, 19 sierpnia 2017 r. Polski English

 

 


   

  

 

 

Stronę odwiedziło osób: 271892043

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W URZĘDZIE GMINY OŁAWA


W Urzędzie Gminy Oława, w filialnym budynku na  ul. św. Rocha, mogą Państwo otrzymać bezpłatną pomoc prawną od radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.

Bezpłatna pomoc prawna jest udzielana:

 • poniedziałki i wtorki od godz. 11.30 do 15.30
 • środy: od godz. 8.00 do 12.00
 • czwartki: od godz. 8.30 do 12.30.

Pomoc prawna jest udzielana zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015r., jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat Oławski w budynku Urzędu Gminy Oława na mocy porozumienia.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej? – Osoba fizyczna, która:

 1. W okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
 2. Posiada Kartę Dużej Rodziny;
 3. Uzyskała zaświadczenie przewidziane w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. Posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. Nie ukończyła 26 lat albo która ukończyła 65 lat;
 6. W wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty. 


 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje informacje w zakresie:

 1. Prawa pracy,
 2. Przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 3. Prawa cywilnego,
 4. Spraw karnych,
 5. Spraw administracyjnych,
 6. Ubezpieczenia społecznego,
 7. Spraw rodzinnych,
 8. Prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Nieodpłatna pomoc prawna nie będzie zaś obejmowała spraw:

 1. Podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. Z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust 2).


 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. Udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, że dana sprawa znajduje się na etapie przed sądowym, a gdy chodzi o sprawy karne – nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze,
 4. Sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowo - administracyjne,
 5. Sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym (art. 3 ust 1).

Informacja w formie prezentacji na: https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/download,3001,0.html 

Więcje inforamcji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwościkliknij tutaj

 

Zdjęcia