Dzisiaj jest środa, 24 stycznia 2018 r. Polski English

 

 


   

  

 

 

Stronę odwiedziło osób: 408283715

O projekcie

 

 

Nazwa Projektu: "Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy"

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Beneficjent: Gmina Oława

Nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0032/16

 

 

Celem głównym realizacji projektu Gminy Oława jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Bystrzycy przy ul. Kościuszki 45, poprzez wdrożenie działań bezpośrednio związanych z kompleksową modernizacją energetyczną obiektu.

Zwiększenie efektywności energetycznej zostanie zrealizowane dzięki planowanym rozwiązaniom w zakresie oszczędności energii elektrycznej i cieplnej, oraz redukcji emisji CO2. Wykonanie projektu „Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy” ma na celu również obniżenie zużycia energii finalnej w budynku, czego rezultatem będzie w konsekwencji obniżenie kosztów funkcjonowania obiektu. Celem realizacji inwestycji jest także zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w zużyciu energii końcowej. 

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • poprawę stanu technicznego budynków zespołu szkół,
  • modernizację systemu grzewczego, która obejmuje demontaż źródeł ciepła starego typu o niskiej sprawności i mało efektywnych kotłów na paliwo stałe - na nowe źródła ciepła wykorzystujące OZE,
  • modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  • zmniejszenie strat ciepła w budynkach zespołu szkół poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów dwudzielnych, oraz dachu pełnego nad halą sportową.

Realizacja projektu będzie skutkować redukcją CO2 i obniżeniem innego rodzaju zanieczyszczeń pochodzących w trakcie eksploatacji budynków.

Powyższe cele są odpowiedzią na zidentyfikowane problemy, do rozwiązania których ma się przyczynić niniejszy projekt. Przedmiotowy projekt spełnia zakładane kryterium oszczędności energii w budynku o co najmniej 25% - w wyniku realizacji projektu oszczędność energii w kompleksie budynków zespołu szkół wyniesie 87%.

Cele przedmiotowe projektu wpisują się zarówno w działanie 3.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 jak i są zgodne z poddziałaniem 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - OSI”. 

Cele niniejszego projektu korespondują z założeniami ww. działania m.in. poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu, poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w stosunku do źródeł konwencjonalnych, zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej, a także poprawę jakości powietrza w regionie, oraz poprawę efektywności produkcji i zużycia energii. 

Realizowany projekt wpisuje się również w strategiczne programy dotyczące ochrony środowiska w tym: Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021, Strategię Rozwoju Gminy Oława na lata 2015 - 2025, Program Ochrony Środowiska Gminy Oława, oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Oława.

Wydatki ogółem w projekcie: 3 660 177,49zł., w tym wydatki kwalifikowane w kwocie 3 553 716,01zł.

Kwota dofinansowania: 3 020 658,61zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych w projekcie.
Inwestycja przed przetargiem na wyłonienie Wykonawcy.