Dzisiaj jest środa, 24 stycznia 2018 r. Polski English

 

 


   

  

 

 

Stronę odwiedziło osób: 408360467

Nazwa Projektu: "Projekt „Cyfrowy urząd – nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława”

Dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działania 2.1 E-usługi publiczne – Poddziałanie E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne


Beneficjent: Gmina Oława
Nr projektu:
RPDS.02.01.01-02-0030/16

 

 


Cel ogólny projektu to zwiększenie dostępu obywateli do świadczonych drogą elektroniczną usług publicznych (A2B i/lub A2C) w Gminie Oława poprzez wykorzystanie TIK . W/w cel zostanie osiągnięty dzięki zwiększeniu dostępności i dojrzałości e-usług publicznych świadczonych przez Gminę Oława- wg Regulaminu konkursu typ projektu 2.1.A w zakresie b, c, e (dominujący zakres), 2.1.C, w tym c.

Cele projektu zostaną osiągnięte dzięki realizacji zaplanowanych zadań:

1. Zakup licencji i wdrożenie nowych elektronicznych systemów teleinformatycznych,
w tym e-usług dotyczących:

 • centralnej platformy e-usług mieszkańca
 • zintegrowanego systemu dziedzinowego i 15 e-usług finansowych
 • elektronicznego obiegu dokumentów i 10 e-usług katalogowych, w tym zakup licencji dostępowych do serwera dla usług katalogowych, oprogramowania do back up danych
 • partycypacji społecznej i 5 e-usług publicznych
 • systemu zarządzania budżetem gminy
 • obsługi usług informacyjnych i 5 e-usług publicznych

Ww. systemy zostaną zintegrowane z platformą ePUAP w zakresie logowania, obsługi profilu zaufanego, będą spełniały wymagania obowiązujących aktów prawnych.
Projekt co do zasady wykorzystywać będzie istniejącą infrastrukturę teleinformatyczną gminy Oława, która zostanie w ramach projektu zmodernizowana.

2. Dostawa sprzętu, która obejmuje:

 • 2 serwery wraz z niezbędnym oprogramowaniem zarządzającym - dedykowane obsłudze e-usług finansowych i e-usług katalogowych
 • macierz dyskowa
 • urządzenie UTM
 • urządzenie UPS
 • 31 zestawów komputerowych z oprogramowaniem

3. Uruchomienie Punktu Potwierdzenia Profilu Zaufanego. 

4. Przeprowadzenie prac modernizacyjnych sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy Oława.

Miejscem realizacji projektu będą 3 lokalizacje Urzędu Gminy Oława położone na terenie miasta Oława:

 1. Budynke główny Urzędu Gminy Oława - pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 - siedziba: władz gminy, referaty: Finansów i Budżetu, Wymiaru i Księgowości Podatkowej, Ogólny i Spraw Obywatelskich, Rozwoju Gospodarczego, samodzielne stanowiska: Biuro Rady, Zarządzanie Kryzysowe, Promocja, Radca Prawny;

 2. Budynek filialny Urzędu Gminy Oława na ul. Rocha 3 - siedziba referatów: Gospodarki Komunalnej, Wodociągów i Kanalizacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, Samodzielne stanowiska: Kontrola Finansowa, Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 3. Budynek filialny Urzędu Gminy Oława na ul. Nowodojazdowa 9 - referat Gospodarki Komunalnej - Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich - Świadczenia Wychowawcze, Straż Gminna. 


Zakres e-usług wpisuje się w obszar tematyczny dokumentu programowego RPO WD [SPEŁNIA KRYT. SPEC. 14] dostęp do informacji przestrzennej (4 e-usługi z zakresu geodezji, kartografii), bezpieczeństwo kryzysowe (CPeUM, e-usług informacyjna zgłaszanie usterek). Podmiotem odpowiedzialnym za świadczenie e-usług będzie Gmina Oława. W projekcie zostanie wykorzystana funkcjonalność platformy krajowej ePUAP. Projekt zapewni interoperacyjność systemów teleinformatycznych zgodnie z aktualnymi wymogami prawa. Dzięki realizacji projektu wzrośnie stopień wykorzystania e-usług przez interesariuszy projektu. 
 Zdjęcia


W siedzibie Urzędu Gminy Oława został powieszony plakat informacyjny

W siedzibie Urzędu Gminy Oława został powieszony plakat informacyjny